Điều quan trọng là sử dụng không gian trong các thành phố tốt hơn là làm cho chúng trông đẹp. Bạn đồng ý ở mức độ nào?

Quy
hoạch
thành
phố đã là
một
vấn
đề có tầm
quan
trọng
ngày càng
tăng
khi
bò đô thị là xu hướng tất yếu trên thế giới.
Trong
quá trình đô thị hóa
này
,
các
câu hỏi
lớn
xoay
quanh
việc
nên ưu
tiên
cho
việc
sử
dụng
không
gian
phù
hợp
hay
làm
đẹp
cho
chính
không
gian
đó. Theo tôi, cả hai
vấn
đề
này
đều xứng đáng được xem xét
cấp
bách
trong
sự
phát
triển
của
bất kỳ
thành
phố nào. Nếu
các
thành
phố
cho
phép
sử
dụng
không
gian
thông
minh
,
các
vấn
đề nghiêm
trọng
nhất
như ô nhiễm và ùn
tắc
giao
thông
có thể được giải
quy
ết
một
cách
hiệu quả. Hậu quả rõ ràng và đáng chú ý
nhất
của
quy
hoạch
thành
phố phù
hợp
là nó
cung
cấp
cho
người
dân
nhiều
khu
vực
xanh
.
Sống
trong
các
khu
dân
cư được bao
quanh
với
nh đai
xanh
của
công
viên,
vườn
vườn
thú giúp lọc
không
khí, cư
dân
thành
phố
chắc
chắn
được hưởng
lợi
từ
môi
trường
nh mạnh. Ngoài ra,
với
mật độ
xây
dựng
hợp
lý,
không
gian
rộng
lớn
có thể được phân bổ
cho
các
cơ sở
giao
thông
, ngăn chặn
tắc
nghẽn
giao
thông
khi
dân
số phình lên. Nói thì dễ hơn
làm
, nhưng
quy
hoạch
thành
phố
thông
minh
chắc
chắn
có thể đóng vai trò chính
trong
việc
cung
cấp
những
môi
trường
lý tưởng
này
để sinh
sống
. Mặt
khác
, sự
quy
ến rũ xung
quanh
cũng
hứa hẹn
những
thành
phố mang
lại
lợi
ích đáng mơ ước.
Khi
những
nỗ lực được thực
hiện
trong
việc
tô điểm
cho
thành
phố
bằng
những
kỳ
quan
kiến ​​trúc
không
chỉ
bằng
cách
xây
dựng
các
tòa nhà chọc trời
hiện
đại, mà còn
bằng
cách
bảo
tồn và ưu
tiên
sử
dụng
không
gian
cho
các
công
trình
lịch
sử và cổ đại.
Những
điểm nhấn nhân
tạo
khác
về món quà tự nhiên để
tăng
cường hoán vị đô thị
với
những
khu
vườn
bắt mắt hoặc
cách
nước đặc biệt
sạch
sẽ len lỏi qua
thành
phố
cũng
góp
phần
tạo
nên sự độc đáo
của
nơi
này
. Phong
cả
nh đẹp như vậy có thể mang
lại
niềm
vui và
niềm
tự hào
cho
dân
thành
phố và biến họ
thành
những
người
bảo
vệ tự nguyện vì sự tráng lệ và
sạch
sẽ
của
thành
phố
của
họ. Ngoài ra, đây là
những
nam châm du
lịch
để
cho
phép
phát
triển
khách sạn địa
phương
các
ngành
công
nghiệp hỗ trợ
khác
, và do đó góp
phần
nâng cao
việc
làm
, thu nhập, mức
sống
chất
lượng
cuộc
sống
của
địa
phương
.
Tóm
lại
, cả
quy
hoạch
thành
phố
thông
minh
và sự chú ý đến vẻ đẹp đô thị là
rất
quan
trọng
cho
sự
phát
triển
bền
vững
của
một
thành
phố vì
lợi
ích
của
những
người
coi
đó là nhà
của
họ. và
chất
lượng
cuộc
sống
của
địa
phương
.
Tóm
lại
, cả
quy
hoạch
thành
phố
thông
minh
và sự chú ý đến vẻ đẹp đô thị là
rất
quan
trọng
cho
sự
phát
triển
bền
vững
của
một
thành
phố vì
lợi
ích
của
những
người
coi
đó là nhà
của
họ. và
chất
lượng
cuộc
sống
của
địa
phương
.
Tóm
lại
, cả
quy
hoạch
thành
phố
thông
minh
và sự chú ý đến vẻ đẹp đô thị là
rất
quan
trọng
cho
sự
phát
triển
bền
vững
của
một
thành
phố vì
lợi
ích
của
những
người
coi
đó là nhà
của
họ.
Thành
phố
quy
hoạch
đã là
một
vấn
đề có tầm
quan
trọng
ngày càng
tăng
khi
bò đô thị là
một
xu hướng tất yếu trên thế giới.
Trong
điều
này
đô thị hóa,
những
câu hỏi
lớn
xoay
quanh
việc
có nên đặt ưu
tiên
cho
việc
sử
dụng
phù
hợp
vị trí hoặc là sắc đẹp, vẻ đẹp
của
điều đó
rất
chỗ. Theo tôi, cả hai
vấn
đề
này
đều xứng đáng được xem xét
cấp
bách
trong
sự
phát
triển
của
bất kỳ
thành
phố nào. Nếu
thành
phố
cho
phép
sử
dụng
thông
minhnơi,
các
vấn
đề phiền toái
nhất
như ô nhiễm và ùn
tắc
giao
thông
có thể được giải
quy
ết
một
cách
hiệu quả.
Các
hậu quả rõ ràng và đáng chú ý
nhất
của
th
ích
hợpthành phố kế
hoạch
là nó
cung
cấp
.Từ chốivới nhiều vùng
xanh
.
Sống
trong
khu
dân
cư bao quanhbởi
nh đai
xanh
của
công
viên,
vườn
vườn
thú giúp lọc
không
khí,
thành
phố cư
dân
chắc
chắn
được hưởng
lợi
từ
một
môi
trường
nh mạnh.
Cũng
thế,
với
mật độ
xây
dựng
hợp
lý,
lớn
sức chứacó thể được phân bổ
cho
các
cơ sở
giao
thông
,
trong
đó ngăn chặn
tắc
nghẽn
giao
thông
khi
dân
số phình lên. Nói thì dễ hơn
làm
, nhưng
thông
minh
.
thành
phố lập kế
hoạch
chắc
chắn
có thể đóng
một
vai trò chính
trong
việc
cung
cấp
các
môi
trường
lý tưởng để sinh
sống
. Mặt
khác
, sự
quy
ến rũ xung
quanh
cũng
thế
hứa hẹn
thành
phố
lợi
ích mong muốn.
Khi
những
nỗ lực được thực
hiện
trong
việc
tôn vinhthành phố
với
những
kỳ
quan
kiến ​​trúc
không
chỉ
bằng
cách
xây
dựng
những
tòa nhà chọc trời
hiện
đại, mà còn
cũng
thế
bằng
cách
bảo
tồn và ưu
tiên
lãnh thổsử
dụng
cho
các
công
trình
lịch
sử và cổ đại. Thêm nhân
tạo
o món quà tự nhiên để
tăng
cường hoán vị đô thị
với
những
khu
vườn
bắt mắt hoặc nước
sạch
đặc biệtcách, dệt
thông
qua
thành
phố
cũng
thế góp
phần
tạo
ra sự độc đáo
của
nơi
này
. Như là phong
cả
nh đẹp có thể mang
lại
niềm
vui và
niềm
tự hào
cho
thành
phố cư
dân
và biến họ
thành
những
người
bảo
vệ tự nguyện vì sự tráng lệ và
sạch
sẽ
của
thành
phố
của
họ.
Cũng
thế, đây là
những
nam châm du
lịch
để
cho
phép
phát
triển
khách sạn địa
phương
các
ngành
công
nghiệp hỗ trợ
khác
, và do đógóp
phần
nâng cao
việc
làm
, thu nhập, mức
sống
chất
lượng
cuộc
sống
của
địa
phương
.
Tóm
lại
, cả hai đều
thông
minh
.
thành
phố lập kế
hoạch
và chú ý đến vẻ đẹp đô thị là
rất
quan
trọng
cho
sự
phát
triển
bền
vững
của
một
thành
phố vì
lợi
ích
của
những
người
coi
đó là nhà
của
họ.

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Writing9 with appropriate and specific direction to the original content.

Include an introduction and conclusion

A conclusion is essential for IELTS writing task 2. It is more important than most people realise. You will be penalised for missing a conclusion in your IELTS essay.

The easiest paragraph to write in an essay is the conclusion paragraph. This is because the paragraph mostly contains information that has already been presented in the essay – it is just the repetition of some information written in the introduction paragraph and supporting paragraphs.

The conclusion paragraph only has 3 sentences:

  • Summary
  • Restatement of thesis
  • Prediction or recommendation

Example:

To summarize, a robotic teacher does not have the necessary disciple to properly give instructions to students and actually works to retard the ability of a student to comprehend new lessons. Therefore, it is clear that the idea of running a classroom completely by a machine cannot be supported. After thorough analysis on this subject, it is predicted that the adverse effects of the debate over technology-driven teaching will always be greater than the positive effects, and because of this, classroom teachers will never be substituted for technology.

Start your conclusion with a linking phrase. Here are some examples:

  • In conclusion
  • To conclude
  • To summarize
  • Finally
  • In a nutshell
  • In general

Read more in the eBook

The Ultimate Guide to Get a Target Band Score of 7+ »

* free ebook for Premium users

What to do next:
Look at other essays: